testtest

Article

  • แพทย์แนะผู้ปกครอง ควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของลูกน้อยให้ปลอดภัย จากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในฤดูฝน ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ในประเทศไทยดีขึ้น ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal  
  • “8 พฤษภาคม วันธาลัสซีเมียโลก” กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองควรได้รับความรู้ คำแนะนำจากแพทย์ และจะต้องวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ลูก ให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกวิธี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนคนปกติ