เชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลทัศนศึกษา พลังงาน

Undefined

เชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลทัศนศึกษา ตามรอยพ่อหลวง เพราะพันธ์เมล็ดพลังงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

โดยสามารถตอบคำถามผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

          1. https://goo.gl/forms/1SeIsaRLmox21EiP2

          2. หนังสือแจ้งเวียน

หมดเขตร่วมสนุก ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ดังนี้

1. http://meaenergysavingbuilding.net

2. http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/Page/GreenClean

3. อินทราเน็ตของสถาบันฯ  http://172.20.9.29/it/main/Q/download.php

 

รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 องค์ความรู้พลังงาน

องค์ความรู้โครงการธนาคารขยะ