ศูนย์โรคหัวใจ

Undefined

การบริการและการรักษา

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเผยแพร่ความรู้ และการบริการรักษาโรคหัวใจเด็กในระดับตติยภูมิ เพื่อการเป็นสถาบันระดับชาติ (National Institute)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 1 ใน 4 ของเด็กโรคหัวใจทั่วประเทศ คือมากกว่า 1,300-1,400 รายในแต่ละปี มีรูปแบบการให้บริการ ดังต่อไปนี้
1. จัดบริการดูแลรักษา และรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กในระดับตติยภูมิและสูงกว่า ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาในระดับสากล และ ทำงานเชิงรุกด้วยการสร้างเครือข่ายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงไปทั่วประเทศ
2. ให้การดูแลและวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาด้วยเวชภัณฑ์ หรือการผ่าตัดรักษาด้วยศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกที่มีความชำนาญ สามารถผ่าตัดรักษาโรคหัวใจในทุกกลุ่มอาการ  รวมทั้งการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดที่เรียกว่ารังสีร่วมรักษา(Cardiac Intervention) ในโรคระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจพิการแต่กำเนิด
3. ให้ความรู้ ฝึกอบรมภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในแบบระยะสั้นด้วยการจัดประชุมวิชาการหรืออบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลและแบบระยะยาวด้วยหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมกันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน(AEC)
3. เทคนิคมาตรฐานของการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในอดีตส่วนใหญ่คือการผ่าตัด แต่หลายโรคในปัจจุบันสามารถใช้ การสวนหัวใจเพื่อการรักษา หมายถึง การใช้สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Cardiac catheter Intervention) ได้มากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ที่หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีความสามารถในด้าน Cardiac catheterization intervention เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา เป็นสถาบันฯ แรกในประเทศไทยที่มีการรักษาด้วยวิธีนี้ในเด็ก โดยเริ่มครั้งแรกในการทำ Balloon Atrial Septostomy (BAS) ในทารกหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด Transposition of the Great Arteries การทำ Balloon Pulmonic Valvuloplasty เพื่อขยายลิ้น Pulmonic ซึ่งทางสถาบันฯ ก็เป็นสถาบันที่เริ่มทำการรักษานี้เป็นแห่งแรกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถาบันฯ   ยังเป็นสถาบันที่ทำการรักษานี้มากที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมีการทำ  Balloon aortic valvuloplasty  การทำ  Balloon aortoplasty ในโรค Coarctation of aorta ในเด็ก     การทำ patent ductus arteriosus closure with coil or device เป็นการรักษาปิดหรืออุดหลอดเลือดเกินนอกหัวใจโดยทางสายสวนหัวใจเพื่อทดแทนการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบปิด   (closed heart surgery)  การทำ  Atrial septal defect closure with device เป็นการรักษาด้วยสายสวนหัวใจเพื่อปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจห้องบนแทนการทำการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด (open heart surgery) ทั้งหมดนี้ทางสถาบันฯ เป็นผู้ริเริ่มทำเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

เครื่องมือ

ปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ มีคุณภาพดีขึ้น และมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับการผ่าตัดมากขึ้น การรักษาทุกอย่างจึงมุ่งสู่ Noninvasive มากขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย สถาบันได้มีห้องสวนหัวใจที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับสากลเป็นห้องสวนหัวใจ Hybrid ชนิด Biplane

เปิดบริการ

บริการตรวจรักษาทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการจนครบ 24 ชั่วโมง
เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 2504, 3330 และ3331 หรือ 023548327
 

ภาพกิจกรรม: