สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร, วันพุธ  
13.00  – 16.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11

เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 61146, 61147

 

แพทย์ประจำ

พญ.มิรา โครานา
นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
นพ.สมมนตร์ จินดากุล
พญ.ลลิตวดี ทังสุภูติ

แพทย์ที่ปรึกษา

  • นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
  • พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
  • พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
  • นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
  • พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา

บริการและการรักษา

  1. ให้การดูแลรักษาเด็กทารกแรกเกิด ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต อาการหนัก (NICU) รวมทั้งหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย และทารกคลอดก่อนกำหนด ตรวจคนไข้ที่คลินิกทั่วไปและคลินิกทารกกลุ่มเสี่ยง (High Risk Clinic)
  1. ดูแลทารกแรกเกิดป่วย (Sick Newborn) ที่โรงพยาบาลราชวิถี รับคลอดเด็กทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี
  1. รับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย, ป่วยหนักขั้นวิกฤต และผู้ป่วยโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ
  1. รับปรึกษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดจากต่างแผนก เช่น ศัลยกรรม, ศัลยกรรมประสาท, จักษุ, โสต-ศอ-นาสิก, วิสัญญี